آخرین بازدیدهای کاربران میهمان

دوره / آموزش زبان مدلسازی BPMN 2.0

17
انتشار: 1395/10/21

BPMN  زبان استاندارد مدلسازی فرآیندهای کسبوکار است. فرآیندها محور عملکرد سازمان هستند و سازمانها از طریق فرآیندهایی که تعریف مینمایند؛ میتوانند فعالیتهای خود را به انجام برسانند. بهبیاندیگر فرآیندها محور حرکت سازمانها هستند. تعریف دقیق و یکپارچه فرایندها میتواند از بروز آسیب به سازمان جلوگیری کند. سازمانیهایی که فرآیندهای از پیش تعریفشده و یکپارچهای دارند، سودآورتر، بهرهورتر، سریعتر، کارآمدتر و شفافتر کار میکنند و مشتریانی راضی و خرسند دارند. ازاینرو زبان مدلسازی فرآیندهای کسبوکار برای افزایش تعاملپذیری در تحلیل، طراحی و اجرای فرآیندهای کسبوکار در سطح بینالمللی ایجاد شد. این استاندارد نمادها و الگوهایی برای مدلسازی فرآیندهای را ارائه مینمایند تا با استفاده از آن بتوان بهصورت بصری، قابلدرک و یکپارچه فرآیندهای سازمان را مدلسازی نمود و بر اساس نرمافزارهای مدیریت فرآیند، آنها را به اجرا درآورد. نرمافزارهای مدیریت فرآیند جایگزینی برای روشهای سنتی تولید نرمافزارهای سازمانی هستند و در زمان کوتاهی و بدون نیاز به برنامهنویسی میتوانند سازمانی مجهز به فناوری اطلاعات و یکپارچه را ایجاد نمایند. BPMN از بهروزترین مباحث روز دنیا میباشد.

 • 01. What_is_a_Business_Process.mp4
 • 02. What_is_BPMN_2_1.mp4
 • 03. What_Kind_of_Organizational_Assets_are_Business_Processes.mp4
 • 04. What_are_the_benefits_of_process_modeling.mp4
 • 12. BPMN_Artifacts.mp4
 • 13. BPMN_Controlled_and_Uncontrolled_Flows.mp4
 • 14. BPMN_Data_Objects.mp4
 • 15. BPMN_Connections.mp4
 • 16. BPMN_Pools_and_Lanes.mp4
 • 17. BPMN_Sub-Processes_-_Behaviours.mp4
 • 18. BPMN_Sub-_Processes_-_Types.mp4
 • 19. BPMN_Diagrams_Process.mp4
 • 20. BPMN_Diagrams_Collaboration.mp4
 • 21. BPMN_Diagrams_Conversation.mp4
 • 22. BPMN_Diagrams_Choreography.mp4

نظری ثبت نشده است...

نظر خود را بنویسید

آموزش زبان مدلسازی BPMN 2.0